Продавам многофункционален парцел, гр. Силистра / I am selling a multifunctional plot in the city of Silistra, Bulgaria

ЦЕНА / PRICE – 173 000 Евро

ПЛОЩ / AREA – 1 748 кв.м

Ref.№ 257

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

………………………………………………………………………………………………………………….

ЕКСКЛУЗИВ. НАМАЛЕНА ЦЕНА ! FRIENDS HOUSE  предлага  уникален парцел за ниско застрояване на 50м от река Дунав,  гр.Силистра. Имотът се намира в непосредствена близост до ресторант ”Сладост” и подходът е откъм улица „Христо Смирненски” и улица „Пристанищна”. Достъпът и обслужването на имота е подсигурен от 2 места с портални врати, което предоставя възможност  да бъде разделен на 2 или 3 по-малки парцела. Имотът разполага със собствени партиди за ток, вода и е присъединен към канализация.. В парцела  има съществуваща едноетажна жилищна сграда със ЗП – 74 кв.м, както  и 3 стопански постройки. Конфигурацията и локацията на имота дават възможност за многофункционалност в изборът на планиране, ползване и застрояване. Общата площ на имота по нот.акт и по скица е 1 748 кв.м. Огледи по всяко време. Ключ в офиса. Без комисион за купувача !Ref.№ 257

…………………………………………………………………………………………………………………………….

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers a unique plot for low-rise development 50m from the Danube river, Silistra. The property is located in the immediate vicinity of the ”Sladost” restaurant and the approach is from ”Hristo Smirnenski” and ”Pristanishtna” streets. Access and service to the property is provided by 2 places with portal doors, which provides the possibility to be divided into 2 or 3 smaller plots. The property has its own lots for electricity, water and is connected to sewerage.. The plot has an existing one-story residential building with a living area of ​​74 sq.m., as well as 3 outbuildings. The configuration and location of the property allow for versatility in the choice of planning, use and construction. View anytime. Key in the office. No commission for the buyer. Ref. No. 257

……………………………………………………………………………………………………………………………….

I am selling a production warehouse (a factory ) in the city of Veliki Preslav, Bulgaria / Продавам Фабрика, гр.Велики Преслав

PRISE / ЦЕНА : 4 300 000 Евро

AREA / ПЛОЩ : 127 924 кв.м

CONSTRUCTION / ЗП – 15 000 кв.м

Ref.No. 240

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

…………………………………………………………………………………………………………………….

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers for sale a production warehouse in the industrial zone of the city of Veliki Preslav. The base is completely independent, located on an area of ​​127 924 sq.m., and an adjacent building stock with a total area of ​​over 15,000 sq.m., representing production halls, warehouses, offices and an administrative building, service premises, and other available buildings and premises . The largest hall has a floor area of ​​5,184 sq.m. The base has its own substation 20 – The substation is powered by 2 lines from the Veliki Preslav Substation with underground and overhead cable with 20 Kv. It is calculated for a load of 5 MGW. 5 substations have been built in the base, of which one is currently working and the consumption is limited to 150 Kw. The property has water supply and sewerage. It is located in an industrial area, adjacent to many active production and warehouse enterprises, near the central part of the city. The base is divisible, located on a main asphalt road, and has the possibility to be sold to separate UPIs, respectively with the adjacent land or land and built-up building stock, at the choice of the client. Good infrastructure ensures trouble-free year-round access. Extremely convenient for machine-building and other types of production activities, for the construction of photovoltaic systems, warehouses, forwarding, TIR parking lots, and other activities. FRIENDS HOUSE has the complete documentation, sketches and plan of the site. View anytime. Ref.No: 240

………………………………………………………………………………………………………………………………

ЕКСКЛУЗИВ.FRIENDS HOUSE  предлага за продажба производствена складова база в промишлената зона на гр.Велики Преслав. Базата е напълно самостоятелна , разположена на площ от 127 924 кв.м, и прилежащ сграден фонд със ЗП – над 15 000 кв.м, представляващ  производствени халета, складови помещения, офиси  и административна сграда, сервизни помещения, и други налични постройки и помещения. Най-голямото хале е със ЗП – 5 184 кв.м. Базата разполага със собствена подстанция  20 – Подстанцията е захранена по 2 линии от Подстанция „ Велики Преслав ” с подземен и въздушен кабел с 20 Кv. Разчетена е за натоварване  5 MGW. В базата са изградени  5 трафопоста, от които в момента работи един и консумацията е ограничена на 150  Kw. Имотът е водоснабден и разполага с канализация. Разположен е в промишлена  зона, в съседство с много действащи производствени и складови предприятия , в близост до централната част на града. Базата е делима, разположена на главен асфалтов път и  има възможност да бъде  разпродадена  и  на отделни УПИ-та  съответно с прилежащата към тях земя или земя и застроен сграден фонд, по избор на клиента. Добрата  инфраструктура  осигурява  безпроблемен целогодишен достъп. Изключително удобен за машиностроителна и друг вид производствена дейност, за изграждане на фотоволтаични системи, складови терени, спедиция, ТИР паркинги,  и др.дейности. FRIENDS HOUSE  разполага  с пълната документация ,скици  и план на обекта. Огледи по всяко време. Ref.No: 240

……………………………………………………………………………………………………………………………….