Warehouse – production facility for sale, city of Gorna Oryahovitsa, Bulgaria Продавам производствена складова база, гр.Горна Оряховица

PRICE / ЦЕНА: 476 000 Евро

CONSTRUCTION / ЗП – 1 719 кв.м

AREA / ПЛОЩ – 4 893 кв.м

Ref.No. 225

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

…………………………………………………………………………………………………………….

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers for sale a production warehouse with an area of ​​4,893 sq.m. and the existing building in it – a production workshop with a built-up area of ​​1,719 sq.m. It is heated with radiant gas heating. Free from machines. The building was built in 1975 – the structure is monolithic, reinforced concrete girders, columns and slabs. Fences and partition walls are made of brickwork. The roof of the building is pitched – a reinforced concrete slab, covered with LT sheet metal. The joinery is wooden. Very good condition of the building – no violations of structural elements and facade. The height to the beams is 4 m. The property is in an industrial zone, right on the border with the town of Gorna Oryahovitsa. The base is completely independent and, if desired, it is possible to purchase more areas – land and buildings, and to expand the independent property to the necessary parameters. The town of Gorna Oryahovitsa is the geographical center of Bulgaria. Bearing in mind the location, the availability of railway transport and an international cargo airport specialized in cargo flights, this is a profitable proposition for a business investment, for a new or expansion of an existing business. FRIENDS HOUSE has the complete documentation, sketches and plan of the site, including ready-made price offers for the individual buildings and structures. Inspection and negotiation of prices and conditions are carried out directly with the owner! Ref.No: 225

…………………………………………………………………………………………………………………………..

ЕКСКЛУЗИВ.FRIENDS HOUSE  предлага за продажба производствена складова база с площ  от 4 893 кв.м  и съществуващата в него сграда – производствен цех със застроена площ от  1 719 кв.м.  Отоплява се с лъчисто газово отопление. Освободено от машини. Сградата е построена 1975 – конструкцията е монолитна, стоманобетонови пояси, колони и плочи. Оградни и преграждащи стени са от тухлена зидария. Покрива на сградата е скатен – стоманобетонна плоча, покрит с  LT ламарина. Дограмата е дървена. Много добро състояние на сградата – без нарушения на конструктивни елементи и фасада. Височината  до гредите е  4 м. Имотът е в промишлена зона,  непосредствено на границата с гр.Горна Оряховица.  Базата е напълно самостоятелна и при желание има възможност да се закупят още площи – земя и сгради, и самостоятелният имот да се разшири до нужните за целта параметри. Гр.Горна Оряховица е географски център на България.Имайки в предвид локацията , наличието на ЖП превоз и международно товарно летище, специализирано в карго полети, това е едно изгодно предложение за бизнес инвестиция, за нов или разширяване на съществуващ бизнес. FRIENDS HOUSE  разполага с пълната документация ,скици  и план на обекта, включително и с готови  ценови оферти за отделните сгради и постройки.  Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика !  Ref.No: 225

Warehouse for sale in Gorna Oryahovitsa city, Bulgaria / Продавам склад, гр.Горна Оряховица

PRICE / ЦЕНА: 216 000 Евро

CONSTRUCTION / ЗП – 771 кв.м

AREA / ДВОР: 1 648 кв.м

Ref.No. 228

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com +359 889 944 793

…………………………………………………………………………………………………………………………

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE FRIENDS HOUSE offers for salea production warehouse with an area of ​​1,648 sq.m and the existing building with a built-up area of ​​ 771 sq.m. The height to the beams is 5.20 m. Internally, the building is divided into 2 sectors. The floor of the entire warehouse is reinforced concrete pavement, the external walls are smooth lime plaster painted yellow, glazing only on the north facade. It has electricity and water, and meets fire regulations. Structurally, the building is stable, with a steel supporting structure, a steel roof structure covered with profiled galvanized sheet metal, brickwork infill with reinforced concrete girders. There are no cracks and deformations on the walls and facades, there are no violations of the structural elements. The property is in an industrial zone, immediately on the border with the town of Gorna Oryahovitsa. The base is completely independent and,if desired, it is possible to purchase more areas – land and buildings, and to expand the independent property to the necessary parameters. The town of Gorna Oryahovitsa is the geographical center of Bulgaria. Bearing in mind the location, the availability of railway transport and an international cargo airport specialized in cargo flights, this isa profitable proposition for a business investment, for a new or expansion of an existing business. FRIENDS HOUSE has the complete documentation, sketches and plan of the site, including ready-made price offers for the individual buildings and structures. Inspection and negotiation of prices and conditions are carried out directly with the owner! Ref.No: 228

……………………………………………………………………………………………………………………………..

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE  FRIENDS HOUSE  предлага за продажба производствена складова база с площ  от 1 648 кв.м  и съществуващата в него сграда със застроена площ от  771 кв.м.  Височината  до гредите е 5.20 м.  Вътрешно сградата е разпределена на 2 сектора. Подът на целия склад е армирана бетонова настилка, външните стени са гладка варова мазилка, боядисана в жълто, остькление само от северната фасада. Има Eл.захранване и вода, и отговаря на противопожарните норми. В конструктивно отношение сградата е стабилна, със стоманена носеща конструкция, стоманена покривна конструкция покрита с профилирана поцинкована ламарина, пълнеж от тухлена зидария със стоманобетонови пояси. Няма пукнатини и деформации по стени и фасади, няма нарушения на конструктивните  елементи.  Имотът е в промишлена зона,  непосредствено на границата с гр.Горна Оряховица.  Базата е напълно самостоятелна и при желание има възможност да се закупят още площи – земя и сгради, и самостоятелният имот да се разшири до нужните за целта параметри. Гр.Горна Оряховица е географски център на България. Имайки в предвид локацията , наличието на ЖП превоз и международно товарно летище, специализирано в карго полети, това е едно изгодно предложение за бизнес инвестиция, за нов или разширяване на съществуващ бизнес. FRIENDS HOUSE  разполага с пълната документация ,скици  и план на обекта, включително и с готови  ценови офертиза отделните сгради и постройки.  Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика !  Ref.No: 228

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

INDUSTRIAL PROPERTY IN BULGARIA

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com +359 889 944 793

……………………………………………………………………………………………………………………………

https://www.facebook.com/groups/851097263308584/?cft[0]=AZVU7soGd5ZXdSIn9m-yEvmq6_hk47qU7DVWhiWwGvor9SSy_NE8nVUqpcqC0Kb2vPP6BPMgKsNQ1mqs7QH-2XaufFozEe4yUWFXYxMmwwaBA-tOnY1yfcMjZ6h2jrllVFG6FMvtIHUdvMTutTTfeu3K6xIEl_KgzgVA5tSXO_vefQ&tn=-UC%2CP-y-R

……………………………………………………………………………………………………………………………

Warehouse for sale in Gorna Oryahovitsa city, Bulgaria / Продавам склад гр.Горна Оряховица

PRICE / Цена: 427 438 Евро

AREA / Площ: 4 266 кв.м

CONSTRUCTION / ЗП – Сграда – 814 кв.м

Ref.No. 234

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

…………………………………………………………………………………………………………………….

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers for sale an industrial

site with an area of ​​4,266 sq.m. yard part and the existing

production-warehouse base with 814 sq.m. ( Object No. 4 ).

The property is in an industrial zone, immediately on the

border with the town of Gorna Oryahovitsa. The base is

completely independent. There is an opportunity to

purchase some of the 3 neighboring bases bordering the site

(No.2, No.3 and No.5), both together and separately!

Electricity, water, sewage. This provides an opportunity to

configure a property according to the parameters needed for

the purpose. Gorna Oryahovitsa is the geographical center

of Bulgaria. The property is located 1 km from the airport,

facing Sveti Knyaz Boris I Street. Considering the location,

the availability of railway transport and an international

passenger and cargo airport, this is a profitable proposition

for a business investment. for new or expanding existing

business. FRIENDS HOUSE received the complete

documentation, sketches and plan of the site, including

ready-made price offers for the neighboring properties. For

questions and inspections, please write to e-mail or contact

by phone. Ref.No: 234

…………………………………………………………………………………………………………………………

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE  предлага за продажба

промишлен обект  с площ  от    4 266 кв.м дворна част и

съществуващата в него производственно-складова база

със  ЗП – 814 кв.м. ( Обект No.4 ). Имотът е в

промишлена зона,  непосредствено на границата с

гр.Горна Оряховица. Базата е напълно самостоятелна. 

Има възможност да се закупят и някои от съседните 3

бази граничещи с обекта  (No.2 ,No.3 и  No.5 ), както

заедно, така и поотделно ! Ток, вода, канализация. Това

предоставя възможност за конфигурация на имот

според  нужните за целта параметри. Гр.Горна

Оряховица е географски център на България. Имотът се

намира на 1 км от летището, с лице на  ул.Свети княз

Борис I. Имайки в предвид локацията , наличието на

ЖП превоз и международно пасажерско и товарно

летище, това е едно изгодно предложение за бизнес

инвестиция, за нов или разширяване на съществуващ

бизнес. FRIENDS HOUSE  разпола с пълната

документация ,скици  и план на обекта, включително и

с готови  ценови оферти за съседните имоти. Към

момента базата е с наематели.За въпроси и огледи,

моля пишете на посоченият е-мейл : housefriends

911@gmail.com,  или се свържете по телефона. Ref.No:

234

………………………………………………………………………………………………………………………………

Warehouse for sale in the city of Gorna Oryahovitsa, Bulgaria / Продавам склад гр.Горна Оряховица

PRICE / Цена: 222 126 Евро

AREA / Площ: 3 234 кв.м

CONSTRUCTION / ЗП – Сграда – 1 132 кв.м

Ref.No. 232

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

………………………………………………………………………………………………………………………

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers for sale an industrial

site with an area of ​​3,234 sq.m., yard part and the existing

production and warehouse base with a floor area of ​​1,132

sq.m. (Object No.2). The property is in an industrial zone,

immediately on the border with the town of Gorna

Oryahovitsa. The base is completely independent. There is

an opportunity to purchase some of the 2 neighboring bases

bordering the site (No.4 and No.5), both together and

separately! Electricity, water, sewage. This provides an

opportunity to configure a property according to the

parameters needed for the purpose. Gorna Oryahovitsa is

the geographical center of Bulgaria. The property is located

1 km from the airport, and access is via an asphalt road

from Sveti Knyaz Boris I Street. Bearing in mind the location,

the availability of railway transport and an international

passenger and cargo airport, this is a profitable proposition

for a business investment. for new or expanding existing

business. FRIENDS HOUSE received the complete

documentation, sketches and plan of the site, including

ready-made price offers for the neighboring properties. For

questions and inspections, please write to e-mail or contact

by phone. Ref.No: 232

………………………………………………………………………………………………………………………

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE  предлага за продажба

промишлен обект  с площ  от 3 234 кв.м дворна част и

съществуващата в него производственно-складова база

със  ЗП – 1 132 кв.м. ( Обект No.2 ). Имотът е в

промишлена зона,  непосредствено на границата с

гр.Горна Оряховица. Базата е напълно самостоятелна. 

Има възможност да се закупят и някои от съседните 2

бази граничещи с обекта  (No.4 и No.5 ), както заедно,

така и поотделно ! Ток, вода, канализация. Това

предоставя възможност за конфигурация на имот

според  нужните за целта параметри. Гр.Горна

Оряховица е географски център на България. Имотът се

намира на 1 км от летището, и достъпът е по асфалтов

път от  ул.Свети княз Борис I.Имайки в предвид

локацията , наличието на ЖП прелез и международно

пасажерско и товарно летище, това е едно изгодно

предложение за бизнес инвестиция, за нов или

разширяване на съществуващ бизнес. FRIENDS HOUSE 

разполага с пълната документация ,скици  и план на

обекта, включително и с готови  ценови оферти за

съседните имоти. За въпроси и огледи, моля пишете на

посоченият е-мейл : housefriends 911@gmail.com,  или се

свържете по телефона. Ref.No: 232

………………………………………………………………………………………………………………………………

Warehouse – production facility for sale, city of Karnobat, Bulgaria / Продавам производствено – складова база, гр.Карнобат

PRICE / ЦЕНА: 489 800 Евро

AREA / ПЛОЩ: Земя – 6 671 кв.м

CONSTRUCTION / ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ – 2 160 кв.м

Ref.No. 212

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

…………………………………………………………………………………………………………………….

EXCLUSIVE. DISCOUNTED PRICE.FRIENDS HOUSE offers for sale a production warehouse in an industrial area of ​​Karnobat. The base is completely independent, located on an area of ​​ 6,671 sq.m., and with an adjacent building stock with a total area of ​​2,160 sq.m., representing production halls and warehouses. The property is located in an industrial area, in close proximity to a freight station, adjacent to many active manufacturing and warehousing enterprises, close to the central part of the city. Good infrastructure providing hassle-free and year-round access. Regarding the area – additional areas can be purchased according to the customer’s choice according to the need and nature of the activity, together with the existing built-up building fund, as well as land as an area as needed. The entire area and the access roads to and around the warehouses are surrounded by concrete roads (visible in the photos), as well as terrains with a large free area for rolling out trucks, trailers, etc. wheeled machinery. The base is completely autonomous, has all the necessary communications, its own substation and is connected to sewerage. The base is extremely suitable as a business investment, for the development of a new or the expansion of an existing business, for logistics activities, TIR parking and other activities. FRIENDS HOUSE received the complete documentation, sketches and site plan. For questions and views, please write to the indicated e-mail. Inspection and negotiation of prices and conditions are carried out directly with the owner! Ref.No: 211

…………………………………………………………………………………………………………………………….

ЕКСКЛУЗИВ. НАМАЛЕНА ЦЕНА. FRIENDS HOUSE  предлага за продажба производствена складова база, в промишлена зона на гр. Карнобат. Базата е напълно самостоятелна, разположена на площ от 6 671 кв.м, и с прилежащ сграден фонд със ЗП – 2 160 кв.м, представляващ производствени халета и складови помещения. Имотът е разположен в промишлена зона, в непосредствена близост до товарна гара, в съседство с много действащи производствени и складови предприятия, в близост до централната част на града. Добра инфраструктура, осигуряваща безпроблемен и целогодишен достъп.  Относно районът – може да бъдат закупени допълнително площи по избор на клиента според необходимостта и естеството на дейността, заедно със съществуващият застроен сграден фонд, както и земя като площ колкото е необходима. Целият район и пътищата за достъп до складовете и около тях е опасан от бетонни пътища ( видимо на снимките ), а също и терени с голяма свободна площ за развъртане на камиони, тирове и др. колесна техника. Базата е напълно автономна, разполага с всички необходими комуникации, собствен трафопост и е присъединена към канализация. Базата е  изключително подходяща като бизнес инвестиция, за развиването на нов или разширяването на съществуващ  бизнес, за логистична дейност, ТИР паркинг и други  дейности. FRIENDS HOUSE  разполага с пълната документация, скици и план на обекта. За въпроси и огледи, моля пишете на посоченият е-мейл. Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика! Ref.No: 211

………………………………………………………………………………………………………………………………

Factory and Warehouses for sale in city of Razgrad, Bulgaria / Продавам Фабрика и Складове в гр.Разград

PRICE / ЦЕНА: 1 152 200 Евро

AREA / ПЛОЩ: Земя – 12 210 кв.м

CONSTRUCTION / ЗП – 2 700 кв.м

Ref.No. 215

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

…………………………………………………………………………………………………………………………….

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers for sale a production warehouse in an industrial area of ​​Razgrad. The base is completely independent, located on an area of ​​12,200 sq.m., and with an adjacent building stock with a built-up area of ​​3,200 sq.m., representing production halls, warehouses, an administrative part, etc. The total number of built-up buildings in the base is 12 Separately, there are 2 more unfinished buildings (you can see in the last 2 photos), which have a total built-up area of ​​350 sq.m. The property is located in an industrial area, near a freight station, adjacent to many active production and warehouse enterprises, near the central part of the city. Good infrastructure providing hassle-free and year-round access. Regarding the area – the base has the possibility to be divided into 2 or 3 sectors. It is possible to purchase ½ of the base, or a separate sector. The entire area and the access roads to the buildings and around them are surrounded by concrete roads (visible in the photos), as well as a terrain with a large free area for rolling out trucks, tracks, etc. wheeled machinery. The base is completely autonomous, has all the necessary communications and is connected to a sewer. The power supply is from the base’s own substation, and separately there is a parallel supply to an external substation.The base is extremely suitable as a business investment, for the development of a new or the expansion of an existing business, for logistics activities, TIR parking and other activities. FRIENDS HOUSE received the complete documentation, sketches and site plan. For questions and views, please write to the indicated e-mail. Inspection and negotiation of prices and conditions are carried out directly with the owner! Ref.No: 215

…………………………………………………………………………………………………………………………

ЕКСКЛУЗИВ. НАМАЛЕНА ЦЕНА.FRIENDS HOUSE  предлага за продажба производствена складова база, в промишлена зона на гр. Разград. Базата е напълно самостоятелна, разположена на площ от 12 210 кв.м, и с прилежащ сграден фонд със РЗП – 2 700 кв.м, представляващ производствени халета, складови помещения ,административна част и др.Общият брой на застроените постройки в базата е 12. Отделно има още 2 незавършени сгради ( виждат се на последните 2 снимки ), които са с общо РЗП – 464 кв.м .Имотът е разположен в промишлена зона, в  близост до товарна гара, в съседство с много действащи производствени и складови предприятия, в близост до централната част на града. Добра инфраструктура, осигуряваща безпроблемен и целогодишен достъп.  Относно районът – базата има възможност да бъде разделена на 2 или 3 сектора. Има възможност да бъде закупена и  ½ от базата, или отделен сектор.Целият район и пътищата за достъп до сградите и около тях е опасан от бетонни пътища ( видимо на снимките ), а също и терен с голяма свободна площ за развъртане на камиони, тирове и др. колесна техника. Базата е напълно автономна, разполага с всички необходими комуникации и е присъединена към канализация. Захранването е от собствен трафопост на базата, и отделно има паралелно захранване към външен трафопост. Базата е изключително подходяща като бизнес инвестиция, за развиването на нов или разширяването на съществуващ  биснес, за логистична дейност, ТИР паркинг и други дейности. Има възможност да бъде разделена на 3 самостоятелни обекта и закупуване на обект по избор. FRIENDS HOUSE разпола с пълната документация, скици и план на обекта. За въпроси и огледи, моля пишете на посоченият е-мейл. Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика! Ref.No: 215

……………………………………………………………………………………………………………………………….