Production and warehouse base for sale, city of Varna, Bulgaria / Продавам Цех, в село на 27км от гр.Варна

PRICE / ЦЕНА : 29 900 Евро

AREA / ПЛОЩ : 526 кв.м

CONSTRUCTION / : ЗП – 190 кв.м

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

……………………………………………………………………………………………………………………….

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers premises for

commercial activity in the center of a village located 27 km

from the city of Varna. The building has the status of a

commercial object and a built-up area of ​​110 sq.m., a

warehouse – 60 sq.m., a basement – 20 sq.m., and the yard

has an area of ​​526 sq.m. The property is connected to the

city sewer and has its own lots for electricity and water. The

building also has three-phase current. The power of the

object is 20 KW, and the newly built internal installation has

a power of 8 kw. The property has an official central

entrance from the main asphalt street, and an additional

side loading-unloading entrance, in front of which stretches

municipal terrain, which is accessible and used only by the

owner of the property. The land has an area of ​​about 800

square meters and one part of it is asphalted. The

configuration and distribution of the area of ​​the building

provide an opportunity to use the property in parallel both

for business development and for living. The property is

offered only to clients of the company. View anytime. Ref.No:

102.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE  предлага помещение за

търговска дейност в центъра на село разположено на 27

км.от град Варна. Сградата е със статут на търговски

обект и застроена площ от 110 кв.м, склад – 60 кв.м, маза

– 20 кв.м ,и дворното място е с площ 526 кв.м. Имотът е

присъединен към градската канализация и разполага

със собствени партиди за ток и вода. Сградата

разполага  и  с трифазен ток. Мощността на обекта е за

20 KW, a новоизградената вътрешна инсталация е с

мощност за 8 kw. Имотът разполага с официален

централен вход откъм главната асфалтова улица, и с

допълнителен  страничен товаро-разтоварителен  вход,

пред който се разпростира общински терен,който е

достъпен и се ползва единственно от собственика на 

имота. Теренът е с площ около 800 кв.м и една част от

нея е асфалтирана.  Конфигурацията и разпределението

на площта на сградата предоставят възможност имота

да се използва паралелно както за развиване на бизнес

,така и за живеене. Имотът се предлага само за клиенти

на фирмата. Огледи по всяко време. Ref.No: 102.

……………………………………………………………………………………………………………………………….