Продавам офис кв.Левски, гр.Варна

ЦЕНА / PRICE: 78 500 Евро

ПЛОЩ / CONSTRUCTION: 38 кв.м

Ref.No. 257

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

……………………………………………………………………………………………………………………….

FRIENDS HOUSE Намалена цена ! –  продава офис – ъглово помещение 38 кв.м. на партерно ниво в жилищна кооперация от 2007г , в близост до  детска градина, училище, магазини . Имотът има отлична видимост, открива голяма рекламна площ и височина 2,65 м., два отделни самостоятелни входа към двете улици, на които е разположен. Помещението има две отделни зони, разделени със стъклена преграда; предверие и санитарно помещение. Продава се напълно оборудвано с бюра, шкафове, етажерки; канапе, 2 климатика, телевизор, хладилник, кафеавтомат, микровълнова печка, диспенсър за вода, бойлер. Има монтиран СОД, видеонаблюдение, външна ролетна щора, интернет, имуществена застраховка, външни рекламни табла. В момента се използва за офис на кантора. Предлага се само за клиенти на фирмата. Ref.No.257

…………………………………………………………………………………………………………………………..

FRIENDS HOUSE sells office – corner room 38 sq.m. on the ground floor in a housing cooperative since 2007. near TU-Varna. The property has excellent visibility, a large advertising area and a height of 2.65 m, two separate independent entrances to the two streets on which it is located. The room has two separate areas separated by a glass partition; vestibule and sanitary room. It is sold fully equipped with desks, cabinets, shelves; sofa, 2 air conditioners, TV, refrigerator, coffee machine, microwave oven, water dispenser, boiler. There is a security system installed, video surveillance, external roller blinds, internet, property insurance, external advertising boards. It is currently used as a chancery office. Available only for company customers. Ref.No.257

I am selling a production warehouse, Karnobat / Продавам производствена складова база, гр.Карнобат

PRICE / ЦЕНА : 152 400 Евро

AREA / ПЛОЩ: 7 945 кв.м

Construction / Застрояване – 306 кв.м

Ref.No. 213

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

…………………………………………………………………………………………………………………………….

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers for sale a production warehouse in an industrial area of ​​Karnobat. The base is completely self-contained, located on an area of ​​7,945 sq.m., and with an adjacent building stock with a built-up area of ​​306 sq.m., representing production halls, warehouses, a cargo scale. The property is located in an industrial area, in close proximity to a freight station, adjacent to many active manufacturing and warehousing enterprises, close to the central part of the city. Good infrastructure providing hassle-free and year-round access. Regarding the base – additional areas can be purchased according to the customer’s choice according to the need and the nature of the activity, together with the existing built-up building fund, as well as land as an area as needed. The entire area and the access roads to and around the warehouses are surrounded by concrete roads (visible in the photos), as well as terrains with a large free area for rolling out trucks, trailers, etc. wheeled machinery. The base is completely autonomous, has all the necessary communications and is connected to a sewer. Extremely suitable as a business investment, for the development of a new or the expansion of an existing business, for logistics activity, TIR parking and other activities. FRIENDS HOUSE received the complete documentation, sketches and site plan. For questions and views, please write to the indicated e-mail. Inspection and negotiation of prices and conditions are carried out directly with the owner! Ref.No: 213

…………………………………………………………………………………………………………………………….

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSEпредлага за продажба производствена складова база, в промишлена зона на гр. Карнобат. Базата е напълно самостоятелна, разположена на площ от 7 945 кв.м, и с прилежащ сграден фонд със РЗП – 306 кв.м, представляващ производствени халета, складови помещения, товарен кантар. Имотът е разположен в промишлена зона, в непосредствена близост до товарна гара, в съседство с много действащи производствени и складови предприятия, в близост до централната част на града. Добра инфраструктура, осигуряваща безпроблемен и целогодишен достъп.  Относно базата – може да бъдат закупени допълнително площи по избор на клиента според необходимостта и естеството на дейността, заедно със съществуващиятзастроен сграден фонд, както и земя като площ колкото е необходима. Целият район и пътищата за достъп до складовете и около тях е опасан отбетонни пътища ( видимо на снимките ), а също и терени с голяма свободнаплощ за развъртане на камиони, тирове и др. колесна техника. Базата е напълно автономна, разполага с всички необходими комуникации и е присъединена към канализация. Изключително подходяща като бизнес инвестиция, за развиването на нов или разширяването на съществуващ  бизнес, за логистична дейност, ТИР паркинг и други дейности.FRIENDS HOUSE разпола с пълната документация, скици и план на обекта. За въпроси и огледи, моля пишете на посоченият е-мейл. Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика! Ref.No: 213

……………………………………………………………………………………………………………………………….

I am selling a parcel in Galata quarter, Varna city / Продавам парцел кв.Галата, гр.Варна

PRICE / ЦЕНА: 285 000 Евро

AREA / ПЛОЩ: 2 940 кв.м

Ref.No. 256

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

FRIENDS HOUSE offers a wonderful property for construction in the town of Priboy, on the border with the Galata district and 300 m from the stop of bus No.17. The property does not fall into a red zone! Separate lots for electricity and water in the property (the connection is to the water supply of the Water and Sewerage Authority – Varna, the electricity is to the Energo Pro network). The plot is flat, with a sea view and ready for construction. Available only for company customers. Ref.No.256

…………………………………………………………………………………………………………………………..

FRIENDS HOUSE  предлага  чудесен имот  за застрояване в м-ст Прибой, на границата с кв.Галата  и на 300 м от спирка на автобус No.17. Имотът не попада в червена зона ! Самостоятелни партиди за ток и вода  в имота  ( присъединяването е към водопровод на ВиК – гр.Варна, токът е към  мрежа на Енерго Про ). Парцелът е равен, с морска панорама и готов за застрояване. Предлага се само за клиенти на фирмата. Ref.No.256

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Warehouse for sale in Gorna Oryahovitsa city, Bulgaria / Продавам склад гр.Горна Оряховица

PRICE / ЦЕНА: 414 000 Евро

CONSTRUCTION / ЗП – 1 479 кв.м

AREA / ДВОР – 3 301 кв.м

Ref.No. 205

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

………………………………………………………………………………………………………………………

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE  offers for sale a production warehouse with an area of ​​3,301 sq.m and the existing building stock of 2 industrial buildings with a built-up area of ​​708 sq.m and 771 sq.m respectively (total built-up area – 1479 sq.m) at a price of 414,000 euros. The property is in an industrial zone, immediately on the border with the town of Gorna Oryahovitsa. The base is completely independent and, if desired, it is possible to purchase more areas – land and buildings, and to expand the independent property to the necessary parameters. Gorna Oryahovitsa is the geographical center of Bulgaria. Taking into account the location, the availability of railway transport and an international cargo airport specialized in cargo flights, this is a profitable proposition for a business investment, for a new or expansion of an existing business. FRIENDS HOUSE has the complete documentation, sketches and plan of the site, including ready-made price offers for the individual buildings and structures. Inspection and negotiation of prices and conditions are carried out directly with the owner! Ref.No: 205

…………………………………………………………………………………………………………………………

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE  предлага за продажба производствена складова база с площ  от 3 301 кв.м и съществуващият в него сграден фонд  от 2 промишлени сгради  съответно със застроена площ  от 708 кв.м и 771 кв.м ( обща застроена площ – 1479 кв.м ) при цена от 414 000 евро.  Имотът е в промишлена зона,  непосредствено на границата с гр.Горна Оряховица. Базата е напълно самостоятелна и при желание има възможност да се закупят още площи – земя и сгради, и самостоятелният имот да се разшири до нужните за целта параметри. Гр.Горна Оряховица е географски център на България. Имайки в предвид локацията , наличието на ЖП превоз и международно товарно летище, специализирано в карго полети, това е едно изгодно предложение за бизнес инвестиция, за нов или разширяване на съществуващ бизнес. FRIENDS HOUSE  разполага с пълната документация ,скици  и план на обекта, включително и с готови  ценови оферти за отделните сгради и постройки. Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика ! Ref.No: 205

………………………………………………………………………………………………………………………….

Warehouse – production facility for sale, city of Gorna Oryahovitsa, Bulgaria Продавам производствена складова база, гр.Горна Оряховица

PRICE / ЦЕНА: 1 386 000 Евро

CONSTRUCTION / ЗП – 4 596 кв.м

AREA / ДВОР – 7 898 кв.м

Ref.No. 226

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

………………………………………………………………………………………………………………………….

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers for sale a production warehouse with an area of ​​7,898 sq.m. and the existing building in it – a production workshop with a built-up area of ​​4,596 sq.m. It is currently used as a warehouse for finished products and a warehouse for materials. The building is a one-story building, built in 1975. The floor of the entire building is a reinforced concrete pavement. Structurally, the building is reinforced concrete elements – beams, columns, wall panels. The roof is made of load-bearing Virandel beams, roof panels and waterproofing. There are no cracks or deformations on the walls, ceilings and facade. There are no violations of structural elements. Height to the beams – about 7m. The property is in an industrial zone, immediately on the border with the town of Gorna Oryahovitsa. The base is completely independent and, if desired, it is possible to purchase more areas – land and buildings, and to expand the detached property to the parameters necessary for the purpose. The town of Gorna Oryahovitsa is the geographical center of Bulgaria. Bearing in mind the location, the availability of railway transport and an international cargo airport specialized in cargo flights, this is a profitable proposition for a business investment, for a new or expansion of an existing business. FRIENDS HOUSE has the complete documentation, sketches and plan of the site, including ready-made price offers for the individual buildings and structures. Inspection and negotiation of prices and conditions are carried out directly with the owner! Ref.No: 226

…………………………………………………………………………………………………………………………..

ЕКСКЛУЗИВ.FRIENDS HOUSE  предлага за продажба производствена складова база с площ  от 7 898 кв.м  и съществуващата в него сграда – производствен цех със застроена площ от  4 596 кв.м. Към момента се използва като склад за готова продукция и склад за материали. Сградата е едноетажна постройка, построена през 1975г. Подът на цялата сграда е армирана стоманобетонова настилка. В конструктивно отношение сградата е стоманобетонни елементи – греди,колони, стенни панели. Покрива е от носещи виранделови греди, покривни панели и хидроизолация. Няма пукнатини или деформации по стени, тавани и фасада. Няма нарушения на конструктивни елементи. Височина до гредите – около  7м.  Имотът е в промишлена зона,  непосредствено на границата с гр.Горна Оряховица.  Базата е напълно самостоятелна и при желание има възможност да се закупят още площи – земя и сгради, и самостоятелният имот да се разшири до нужните за целта параметри. Гр.Горна Оряховица е географски център на България.Имайки в предвид локацията , наличието на ЖП превоз и международно товарно летище, специализирано в карго полети, това е едно изгодно предложение за бизнес инвестиция, за нов или разширяване на съществуващ бизнес. FRIENDS HOUSE  разполага с пълната документация ,скици  и план на обекта, включително и с готови  ценови оферти за отделните сгради и постройки.  Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика !  Ref.No: 226

……………………………………………………………………………………………………………………………

Warehouse – production facility for sale, city of Gorna Oryahovitsa, Bulgaria Продавам производствена складова база, гр.Горна Оряховица

PRICE / ЦЕНА: 476 000 Евро

CONSTRUCTION / ЗП – 1 719 кв.м

AREA / ПЛОЩ – 4 893 кв.м

Ref.No. 225

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

…………………………………………………………………………………………………………….

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers for sale a production warehouse with an area of ​​4,893 sq.m. and the existing building in it – a production workshop with a built-up area of ​​1,719 sq.m. It is heated with radiant gas heating. Free from machines. The building was built in 1975 – the structure is monolithic, reinforced concrete girders, columns and slabs. Fences and partition walls are made of brickwork. The roof of the building is pitched – a reinforced concrete slab, covered with LT sheet metal. The joinery is wooden. Very good condition of the building – no violations of structural elements and facade. The height to the beams is 4 m. The property is in an industrial zone, right on the border with the town of Gorna Oryahovitsa. The base is completely independent and, if desired, it is possible to purchase more areas – land and buildings, and to expand the independent property to the necessary parameters. The town of Gorna Oryahovitsa is the geographical center of Bulgaria. Bearing in mind the location, the availability of railway transport and an international cargo airport specialized in cargo flights, this is a profitable proposition for a business investment, for a new or expansion of an existing business. FRIENDS HOUSE has the complete documentation, sketches and plan of the site, including ready-made price offers for the individual buildings and structures. Inspection and negotiation of prices and conditions are carried out directly with the owner! Ref.No: 225

…………………………………………………………………………………………………………………………..

ЕКСКЛУЗИВ.FRIENDS HOUSE  предлага за продажба производствена складова база с площ  от 4 893 кв.м  и съществуващата в него сграда – производствен цех със застроена площ от  1 719 кв.м.  Отоплява се с лъчисто газово отопление. Освободено от машини. Сградата е построена 1975 – конструкцията е монолитна, стоманобетонови пояси, колони и плочи. Оградни и преграждащи стени са от тухлена зидария. Покрива на сградата е скатен – стоманобетонна плоча, покрит с  LT ламарина. Дограмата е дървена. Много добро състояние на сградата – без нарушения на конструктивни елементи и фасада. Височината  до гредите е  4 м. Имотът е в промишлена зона,  непосредствено на границата с гр.Горна Оряховица.  Базата е напълно самостоятелна и при желание има възможност да се закупят още площи – земя и сгради, и самостоятелният имот да се разшири до нужните за целта параметри. Гр.Горна Оряховица е географски център на България.Имайки в предвид локацията , наличието на ЖП превоз и международно товарно летище, специализирано в карго полети, това е едно изгодно предложение за бизнес инвестиция, за нов или разширяване на съществуващ бизнес. FRIENDS HOUSE  разполага с пълната документация ,скици  и план на обекта, включително и с готови  ценови оферти за отделните сгради и постройки.  Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика !  Ref.No: 225

Warehouse for sale in Gorna Oryahovitsa city, Bulgaria / Продавам склад гр.Горна Оряховица

PRICE / ЦЕНА: 248 000 Евро

CONSTRUCTION / ЗП – 571 кв.м

AREA / ДВОР – 5 444кв.м

Ref.No. 230

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

……………………………………………………………………………………………………………………

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE FRIENDS HOUSE offers for salea production warehouse with an area of ​​5 444 sq.m. and theexisting buildings in it with a built-up area of ​​571 sq.m. There are 2 buildings on the property. The main building is the ”Boyadzhiisky Uchastak” building with a built-up area of ​​500 sq.m. The height to the beams is 5.20 m. Internally, thebuilding is divided by a partition wall into two rooms – an actual painting room and a storage room for painting materials. The floor of the entire building is a reinforced concrete pavement, the walls externally and internally are smooth lime plaster painted in yellow latex, the ceiling is visible sheet metal. It has electricity and water supply, and meets sanitary and fire protection requirements. Structurally, the building is stable, with a steel supporting structure, a metal roof structure, covered with profiled galvanized sheet metal, brickwork infill. There are no cracksand deformations anywhere on the walls and facades, there are no violations of the structural elements. The second building is ”Building for security, toilet and living room. room” with a built-up area of ​​76 sq.m. The security building is a separate, one-story building. The internal distribution is: corridor and two rooms. The floor is a concrete pavement covered with talum, the walls – outside and inside – are lime plaster painted in yellow latex, the ceiling – also. The building has electricity, but no water or sewer. 5 m from the security building there is an external toilet and a utility room with a dressing room and a bathroom. There is electricity, water and sewer. Externally and internally, the walls are plastered with lime-cement plaster, painted yellow.Structurally, these buildings are a monolithic implementation of reinforced concrete and brickwork, and a reinforced concrete roof slab. There are no cracks or deformations anywhere on walls, ceilings and facades. The property is in an industrial zone, immediately on the border with the town of Gorna Oryahovitsa. The base is completely independent and, if desired, it is possible to purchase more areas – land and buildings, and to expand the independent property to the necessary parameters. The town of Gorna Oryahovitsa is the geographical center of Bulgaria. Bearing in mind the location, the availability of railway transport and an international cargo airport specialized in cargo flights, this is a profitable proposition for a business investment, for a new or expansion of an existing business. FRIENDS HOUSE received the complete documentation, sketches and plan of the site, including ready-made price offers for the individual buildings and structures. Inspection and negotiation of prices and conditions are carried out directly with the owner! Ref.No: 230

………………………………………………………………………………………………………………………….

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE  FRIENDS HOUSE  предлага за продажба производствена складова база сплощ  от  3 899  кв.м и съществуващите в него сгради  със Застроена площ от  576  кв.м. В имота са разположени 2 сгради. Основната сграда  е  сграда „Бояджийски участък“ със  застр.площ от  500 кв.м. Височината до гредите е  5.20 м. Вътрешно сградата е разделена с преграден зид на две помещения -действително бояджийно и склад бояджийски материали. Подът на цялата сграда е армирана бетонова настилка, стените външно и вътрешно са гладка варова мазилка, боядисана в жълт латекс, таванае видими ламарини. Има Eл.захранване и водоснабдяване,  и отговаря на санитарните и противопожарни изисквания. В конструктивно отношение сградата е стабилна, със стоманена носеща конструкция, метална покривна конструкция, покрита с профилирана поцинкована ламарина, пълнеж от тухлена зидария. Няма никъде  пукнатини и деформации по стени и фасади, няма нарушения на конструктивните елементи. Втората сграда е „Сграда за охраната, тоалетна и бит. стая” със застроена площ от  76 кв.м. Сградата на охраната е самостоятелна, едноетажна постройка. Вътрешното разпределение е : коридор и две стаи. Подът е бетонова настилка, застлана с балатум, стените-външно и вътре са варова мазилка боядисана в жълт латекс, тавана—също. В сградата има Ел.захранване, но няма вода и канал. На 5 м от сградата на охраната се намира външна тоалетна ибитова стая със съблекалня и баня. Има Ел.захранване, вода и канал.   Външно и вътре стените са измазани с вароциментова мазилка, боядисани в жълто. В конструктивно отношение тези сгради са монолитно изпълнение от стоманобетон и тухлена зидария, и стоманобетонова покривна плоча. Никъде няма пукнатини и деформации по стени, тавани и фасади. Имотът е в промишлена зона,  непосредствено на границата с гр.Горна Оряховица.  Базата е напълно самостоятелна и при желание има възможност да се закупят още площи – земя и сгради, и самостоятелният имот да се разшири до нужните за целта параметри. Гр.Горна Оряховица е географски център на България.Имайки в предвид локацията , наличието на ЖП превоз и международно товарно летище, специализирано в карго полети, това е едно изгодно предложение за бизнес инвестиция, за нов или разширяване на съществуващ бизнес. FRIENDS HOUSE  разпола с пълната документация ,скици  и план на обекта, включително и с готови  ценови оферти за отделните сгради и постройки. Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика ! Ref.No: 230

………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Warehouse for sale in Gorna Oryahovitsa city, Bulgaria / Продавам склад, гр.Горна Оряховица

PRICE / ЦЕНА: 198 000 Евро

CONSTRUCTION / ЗП – 708 кв.м

AREA / ПЛОЩ : 1 653 кв.м

Ref.No. 229

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com, +359 889 944 793

………………………………………………………………………………………………………………………

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE FRIENDS HOUSE offers for sale a production warehouse with an area of ​​1,653 sq.mand the existing building with a built-up area of ​​708 sq.m. The height to the beams is 5.20 m. Internally it is divided into sectors – two garages with a floor area of ​​96 sq.m. and two warehouses with internal connection. Thefloor of the entire warehouse is reinforced concrete, south glazing with metal windows, smooth plaster painted yellow. It has electricity and water, and meets the fire safety standards for a warehouse. Structurally, the building is stable, with a steel bearing structure, a steel roof structure, covered with profiled galvanized sheet metal, brickwork infill with reinforced concrete belts. There are no cracks and deformations on walls andfacades, no violations of structural elements. The property is in an industrial zone, immediately on the border with the town of Gorna Oryahovitsa. The base is completely independent and, if desired, it is possible to purchase more areas – land and buildings, and to expandthe independent property to the necessary parameters. The town of Gorna Oryahovitsa is the geographical center of Bulgaria. Bearing in mind the location, the availability of railway transport and an international cargo airport specialized in cargo flights, this is a profitable proposition for a business investment, for a new or expansion of an existing business. FRIENDS HOUSE received the complete documentation, sketches and plan of the site, including ready-made price offers for the individual buildings and structures. Inspection and negotiation of prices and conditions are carried out directly with the owner! Ref.No: 229

…………………………………………………………………………………………………………………………….

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE  FRIENDS HOUSE  предлага за продажба производствена складова база с площ  от  1 653 кв.м и съществуващата в него сграда със Застроена площ от  708 кв.м. Височина до гредите е 5.20 м. Вътрешно е разпределен на  сектори –  два гаража с ПП 96 кв.м. и  два склада с вътрешна връзка. Пода на целия склад е армиран бетон, южно остъкление с метални прозорци, гладка мазилка боядисана в жълто. Има Eл.захранване и вода, и отговаря на противопожарните норми за склад. В конструктино отношение сградата е стабилна,със стоманена носеща конструкция, стоманена покривна конструкция, покрита с профилирана поцинкована ламарина, пълнеж от тухлена зидария със стоманобетонови пояси. Няма пукнатини и деформации по стени и фасади, няма нарушения на конструктивни елементи. Имотът е в промишлена зона,  непосредствено на границата с гр.Горна Оряховица.  Базата е напълно самостоятелна и при желание има възможност да се закупят още площи – земя и сгради, и самостоятелният имот да се разшири до нужните за целта параметри. Гр.Горна Оряховица е географски център на България.Имайки в предвид локацията , наличието на ЖП превоз и международно товарно летище, специализирано в карго полети, това е едно изгодно предложение за бизнес инвестиция, за нов или разширяване на съществуващ бизнес. FRIENDS HOUSE  разполага с пълната документация ,скици  и план на обекта, включително и с готови  ценови оферти за отделните сгради и постройки. Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика Ref.No: 229

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Warehouse for sale in Gorna Oryahovitsa city, Bulgaria / Продавам склад, гр.Горна Оряховица

PRICE / ЦЕНА: 216 000 Евро

CONSTRUCTION / ЗП – 771 кв.м

AREA / ДВОР: 1 648 кв.м

Ref.No. 228

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com +359 889 944 793

…………………………………………………………………………………………………………………………

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE FRIENDS HOUSE offers for salea production warehouse with an area of ​​1,648 sq.m and the existing building with a built-up area of ​​ 771 sq.m. The height to the beams is 5.20 m. Internally, the building is divided into 2 sectors. The floor of the entire warehouse is reinforced concrete pavement, the external walls are smooth lime plaster painted yellow, glazing only on the north facade. It has electricity and water, and meets fire regulations. Structurally, the building is stable, with a steel supporting structure, a steel roof structure covered with profiled galvanized sheet metal, brickwork infill with reinforced concrete girders. There are no cracks and deformations on the walls and facades, there are no violations of the structural elements. The property is in an industrial zone, immediately on the border with the town of Gorna Oryahovitsa. The base is completely independent and,if desired, it is possible to purchase more areas – land and buildings, and to expand the independent property to the necessary parameters. The town of Gorna Oryahovitsa is the geographical center of Bulgaria. Bearing in mind the location, the availability of railway transport and an international cargo airport specialized in cargo flights, this isa profitable proposition for a business investment, for a new or expansion of an existing business. FRIENDS HOUSE has the complete documentation, sketches and plan of the site, including ready-made price offers for the individual buildings and structures. Inspection and negotiation of prices and conditions are carried out directly with the owner! Ref.No: 228

……………………………………………………………………………………………………………………………..

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE  FRIENDS HOUSE  предлага за продажба производствена складова база с площ  от 1 648 кв.м  и съществуващата в него сграда със застроена площ от  771 кв.м.  Височината  до гредите е 5.20 м.  Вътрешно сградата е разпределена на 2 сектора. Подът на целия склад е армирана бетонова настилка, външните стени са гладка варова мазилка, боядисана в жълто, остькление само от северната фасада. Има Eл.захранване и вода, и отговаря на противопожарните норми. В конструктивно отношение сградата е стабилна, със стоманена носеща конструкция, стоманена покривна конструкция покрита с профилирана поцинкована ламарина, пълнеж от тухлена зидария със стоманобетонови пояси. Няма пукнатини и деформации по стени и фасади, няма нарушения на конструктивните  елементи.  Имотът е в промишлена зона,  непосредствено на границата с гр.Горна Оряховица.  Базата е напълно самостоятелна и при желание има възможност да се закупят още площи – земя и сгради, и самостоятелният имот да се разшири до нужните за целта параметри. Гр.Горна Оряховица е географски център на България. Имайки в предвид локацията , наличието на ЖП превоз и международно товарно летище, специализирано в карго полети, това е едно изгодно предложение за бизнес инвестиция, за нов или разширяване на съществуващ бизнес. FRIENDS HOUSE  разполага с пълната документация ,скици  и план на обекта, включително и с готови  ценови офертиза отделните сгради и постройки.  Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика !  Ref.No: 228

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..