Продавам многофункционален парцел, гр. Силистра / I am selling a multifunctional plot in the city of Silistra, Bulgaria

ЦЕНА / PRICE – 173 000 Евро

ПЛОЩ / AREA – 1 748 кв.м

Ref.№ 257

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

………………………………………………………………………………………………………………….

ЕКСКЛУЗИВ. НАМАЛЕНА ЦЕНА ! FRIENDS HOUSE  предлага  уникален парцел за ниско застрояване на 50м от река Дунав,  гр.Силистра. Имотът се намира в непосредствена близост до ресторант ”Сладост” и подходът е откъм улица „Христо Смирненски” и улица „Пристанищна”. Достъпът и обслужването на имота е подсигурен от 2 места с портални врати, което предоставя възможност  да бъде разделен на 2 или 3 по-малки парцела. Имотът разполага със собствени партиди за ток, вода и е присъединен към канализация.. В парцела  има съществуваща едноетажна жилищна сграда със ЗП – 74 кв.м, както  и 3 стопански постройки. Конфигурацията и локацията на имота дават възможност за многофункционалност в изборът на планиране, ползване и застрояване. Общата площ на имота по нот.акт и по скица е 1 748 кв.м. Огледи по всяко време. Ключ в офиса. Ref.№ 257

…………………………………………………………………………………………………………………………….

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers a unique plot for low-rise development 50m from the Danube river, Silistra. The property is located in the immediate vicinity of the ”Sladost” restaurant and the approach is from ”Hristo Smirnenski” and ”Pristanishtna” streets. Access and service to the property is provided by 2 places with portal doors, which provides the possibility to be divided into 2 or 3 smaller plots. The property has its own lots for electricity, water and is connected to sewerage.. The plot has an existing one-story residential building with a living area of ​​74 sq.m., as well as 3 outbuildings. The configuration and location of the property allow for versatility in the choice of planning, use and construction. View anytime. Key in the office. Ref. No. 257

……………………………………………………………………………………………………………………………….

I am selling a production warehouse (a factory ) in the city of Veliki Preslav, Bulgaria / Продавам Фабрика, гр.Велики Преслав

PRISE / ЦЕНА : 4 300 000 Евро

AREA / ПЛОЩ : 127 924 кв.м

CONSTRUCTION / ЗП – 15 000 кв.м

Ref.No. 240

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

…………………………………………………………………………………………………………………….

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers for sale a production warehouse in the industrial zone of the city of Veliki Preslav. The base is completely independent, located on an area of ​​127 924 sq.m., and an adjacent building stock with a total area of ​​over 15,000 sq.m., representing production halls, warehouses, offices and an administrative building, service premises, and other available buildings and premises . The largest hall has a floor area of ​​5,184 sq.m. The base has its own substation 20 – The substation is powered by 2 lines from the Veliki Preslav Substation with underground and overhead cable with 20 Kv. It is calculated for a load of 5 MGW. 5 substations have been built in the base, of which one is currently working and the consumption is limited to 150 Kw. The property has water supply and sewerage. It is located in an industrial area, adjacent to many active production and warehouse enterprises, near the central part of the city. The base is divisible, located on a main asphalt road, and has the possibility to be sold to separate UPIs, respectively with the adjacent land or land and built-up building stock, at the choice of the client. Good infrastructure ensures trouble-free year-round access. Extremely convenient for machine-building and other types of production activities, for the construction of photovoltaic systems, warehouses, forwarding, TIR parking lots, and other activities. FRIENDS HOUSE has the complete documentation, sketches and plan of the site. View anytime. Ref.No: 240

………………………………………………………………………………………………………………………………

ЕКСКЛУЗИВ.FRIENDS HOUSE  предлага за продажба производствена складова база в промишлената зона на гр.Велики Преслав. Базата е напълно самостоятелна , разположена на площ от 127 924 кв.м, и прилежащ сграден фонд със ЗП – над 15 000 кв.м, представляващ  производствени халета, складови помещения, офиси  и административна сграда, сервизни помещения, и други налични постройки и помещения. Най-голямото хале е със ЗП – 5 184 кв.м. Базата разполага със собствена подстанция  20 – Подстанцията е захранена по 2 линии от Подстанция „ Велики Преслав ” с подземен и въздушен кабел с 20 Кv. Разчетена е за натоварване  5 MGW. В базата са изградени  5 трафопоста, от които в момента работи един и консумацията е ограничена на 150  Kw. Имотът е водоснабден и разполага с канализация. Разположен е в промишлена  зона, в съседство с много действащи производствени и складови предприятия , в близост до централната част на града. Базата е делима, разположена на главен асфалтов път и  има възможност да бъде  разпродадена  и  на отделни УПИ-та  съответно с прилежащата към тях земя или земя и застроен сграден фонд, по избор на клиента. Добрата  инфраструктура  осигурява  безпроблемен целогодишен достъп. Изключително удобен за машиностроителна и друг вид производствена дейност, за изграждане на фотоволтаични системи, складови терени, спедиция, ТИР паркинги,  и др.дейности. FRIENDS HOUSE  разполага  с пълната документация ,скици  и план на обекта. Огледи по всяко време. Ref.No: 240

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Parcel for Sale, city of Varna, area of Priboi, Bulgaria / Продавам парцел, гр.Варна м-ст Прибой

PRICE / ЦЕНА : 426 500 Евро

AREA / ПЛОЩ : 6 562 кв.м

Ref.No. 202

Запитване / Inquiry :

housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

………………………………………………………………………………………………………………………..

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers a unique parcel in

regulation, in the village of Priboi (city of Varna), within

walking distance to the seashore. The parcel has an area of ​​

6 562 square meters, intended for resort development and

has the following development parameters – kint -0.8,

density 25%, and height 10 m. All communications –

electricity, water and sewerage are at the border. Access to

the property – entirely on an asphalt road. For questions and

inquiries, please write to the indicated e-mail: housefriends

911@gmail.com, or call the indicated contact phone number.

Ref.No: 202

………………………………………………………………………………………………………………………………

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE предлага уникален

парцел в регулация, в с.о Прибой ( м-ст Фичоза ), на

пешеходно отстояние до морския бряг. Парцелът е с

площ от 6 562  кв.м,  с предназначение за курортно

застрояване  и има следните параметри на застрояване

– кинт -0,8, плътност 25 %, и височина 10 м. Всички

комуникации – ток, вода и канализация са на граница.

Достъп до имота – изцяло по асфалтов път. За въпроси и

огледи, моля пишете на посоченият е-мейл :

housefriends 911@gmail.com, или се обадете на

указаният телефон за връзка. Имотът се предлага само

за клиенти на фирмата. Ref.No: 202

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Production and warehouse base for sale, city of Varna, Bulgaria / Продавам Цех, в село на 27км от гр.Варна

PRICE / ЦЕНА : 29 900 Евро

AREA / ПЛОЩ : 526 кв.м

CONSTRUCTION / : ЗП – 190 кв.м

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

……………………………………………………………………………………………………………………….

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers premises for

commercial activity in the center of a village located 27 km

from the city of Varna. The building has the status of a

commercial object and a built-up area of ​​110 sq.m., a

warehouse – 60 sq.m., a basement – 20 sq.m., and the yard

has an area of ​​526 sq.m. The property is connected to the

city sewer and has its own lots for electricity and water. The

building also has three-phase current. The power of the

object is 20 KW, and the newly built internal installation has

a power of 8 kw. The property has an official central

entrance from the main asphalt street, and an additional

side loading-unloading entrance, in front of which stretches

municipal terrain, which is accessible and used only by the

owner of the property. The land has an area of ​​about 800

square meters and one part of it is asphalted. The

configuration and distribution of the area of ​​the building

provide an opportunity to use the property in parallel both

for business development and for living. The property is

offered only to clients of the company. View anytime. Ref.No:

102.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE  предлага помещение за

търговска дейност в центъра на село разположено на 27

км.от град Варна. Сградата е със статут на търговски

обект и застроена площ от 110 кв.м, склад – 60 кв.м, маза

– 20 кв.м ,и дворното място е с площ 526 кв.м. Имотът е

присъединен към градската канализация и разполага

със собствени партиди за ток и вода. Сградата

разполага  и  с трифазен ток. Мощността на обекта е за

20 KW, a новоизградената вътрешна инсталация е с

мощност за 8 kw. Имотът разполага с официален

централен вход откъм главната асфалтова улица, и с

допълнителен  страничен товаро-разтоварителен  вход,

пред който се разпростира общински терен,който е

достъпен и се ползва единственно от собственика на 

имота. Теренът е с площ около 800 кв.м и една част от

нея е асфалтирана.  Конфигурацията и разпределението

на площта на сградата предоставят възможност имота

да се използва паралелно както за развиване на бизнес

,така и за живеене. Имотът се предлага само за клиенти

на фирмата. Огледи по всяко време. Ref.No: 102.

……………………………………………………………………………………………………………………………….