Продавам парцел за застрояване с.о Планова, гр.Варна

ЦЕНА : 75 000 Евро

ПЛОЩ: 1 280 кв.м

Ref.No. 268

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

………………………………………………………………………………………………………………………..

FRIENDS HOUSE  предлага  равен и слънчев парцел за застрояване в чертите на гр,Варна. Имотът е панорамен, с готов ПУП и е на 400 м от бул. 3-ти Март. Всички комуникации – ток, вода и канализация са на граница с имота. Предлага се само за клиенти на фирмата. Ref.No. 268

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Продавам многофункционален парцел, гр. Силистра / I am selling a multifunctional plot in the city of Silistra, Bulgaria

ЦЕНА / PRICE – 173 000 Евро

ПЛОЩ / AREA – 1 748 кв.м

Ref.№ 257

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

………………………………………………………………………………………………………………….

ЕКСКЛУЗИВ. НАМАЛЕНА ЦЕНА ! FRIENDS HOUSE  предлага  уникален парцел за ниско застрояване на 50м от река Дунав,  гр.Силистра. Имотът се намира в непосредствена близост до ресторант ”Сладост” и подходът е откъм улица „Христо Смирненски” и улица „Пристанищна”. Достъпът и обслужването на имота е подсигурен от 2 места с портални врати, което предоставя възможност  да бъде разделен на 2 или 3 по-малки парцела. Имотът разполага със собствени партиди за ток, вода и е присъединен към канализация.. В парцела  има съществуваща едноетажна жилищна сграда със ЗП – 74 кв.м, както  и 3 стопански постройки. Конфигурацията и локацията на имота дават възможност за многофункционалност в изборът на планиране, ползване и застрояване. Общата площ на имота по нот.акт и по скица е 1 748 кв.м. Огледи по всяко време. Ключ в офиса. Ref.№ 257

…………………………………………………………………………………………………………………………….

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers a unique plot for low-rise development 50m from the Danube river, Silistra. The property is located in the immediate vicinity of the ”Sladost” restaurant and the approach is from ”Hristo Smirnenski” and ”Pristanishtna” streets. Access and service to the property is provided by 2 places with portal doors, which provides the possibility to be divided into 2 or 3 smaller plots. The property has its own lots for electricity, water and is connected to sewerage.. The plot has an existing one-story residential building with a living area of ​​74 sq.m., as well as 3 outbuildings. The configuration and location of the property allow for versatility in the choice of planning, use and construction. View anytime. Key in the office. Ref. No. 257

……………………………………………………………………………………………………………………………….

I am selling a production warehouse, Karnobat / Продавам производствена складова база, гр.Карнобат

PRICE / ЦЕНА : 152 400 Евро

AREA / ПЛОЩ: 7 945 кв.м

Construction / Застрояване – 306 кв.м

Ref.No. 213

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

…………………………………………………………………………………………………………………………….

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers for sale a production warehouse in an industrial area of ​​Karnobat. The base is completely self-contained, located on an area of ​​7,945 sq.m., and with an adjacent building stock with a built-up area of ​​306 sq.m., representing production halls, warehouses, a cargo scale. The property is located in an industrial area, in close proximity to a freight station, adjacent to many active manufacturing and warehousing enterprises, close to the central part of the city. Good infrastructure providing hassle-free and year-round access. Regarding the base – additional areas can be purchased according to the customer’s choice according to the need and the nature of the activity, together with the existing built-up building fund, as well as land as an area as needed. The entire area and the access roads to and around the warehouses are surrounded by concrete roads (visible in the photos), as well as terrains with a large free area for rolling out trucks, trailers, etc. wheeled machinery. The base is completely autonomous, has all the necessary communications and is connected to a sewer. Extremely suitable as a business investment, for the development of a new or the expansion of an existing business, for logistics activity, TIR parking and other activities. FRIENDS HOUSE received the complete documentation, sketches and site plan. For questions and views, please write to the indicated e-mail. Inspection and negotiation of prices and conditions are carried out directly with the owner! Ref.No: 213

…………………………………………………………………………………………………………………………….

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSEпредлага за продажба производствена складова база, в промишлена зона на гр. Карнобат. Базата е напълно самостоятелна, разположена на площ от 7 945 кв.м, и с прилежащ сграден фонд със РЗП – 306 кв.м, представляващ производствени халета, складови помещения, товарен кантар. Имотът е разположен в промишлена зона, в непосредствена близост до товарна гара, в съседство с много действащи производствени и складови предприятия, в близост до централната част на града. Добра инфраструктура, осигуряваща безпроблемен и целогодишен достъп.  Относно базата – може да бъдат закупени допълнително площи по избор на клиента според необходимостта и естеството на дейността, заедно със съществуващиятзастроен сграден фонд, както и земя като площ колкото е необходима. Целият район и пътищата за достъп до складовете и около тях е опасан отбетонни пътища ( видимо на снимките ), а също и терени с голяма свободнаплощ за развъртане на камиони, тирове и др. колесна техника. Базата е напълно автономна, разполага с всички необходими комуникации и е присъединена към канализация. Изключително подходяща като бизнес инвестиция, за развиването на нов или разширяването на съществуващ  бизнес, за логистична дейност, ТИР паркинг и други дейности.FRIENDS HOUSE разпола с пълната документация, скици и план на обекта. За въпроси и огледи, моля пишете на посоченият е-мейл. Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика! Ref.No: 213

……………………………………………………………………………………………………………………………….

I am selling a parcel in Galata quarter, Varna city / Продавам парцел кв.Галата, гр.Варна

PRICE / ЦЕНА: 285 000 Евро

AREA / ПЛОЩ: 2 940 кв.м

Ref.No. 256

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

FRIENDS HOUSE offers a wonderful property for construction in the town of Priboy, on the border with the Galata district and 300 m from the stop of bus No.17. The property does not fall into a red zone! Separate lots for electricity and water in the property (the connection is to the water supply of the Water and Sewerage Authority – Varna, the electricity is to the Energo Pro network). The plot is flat, with a sea view and ready for construction. Available only for company customers. Ref.No.256

…………………………………………………………………………………………………………………………..

FRIENDS HOUSE  предлага  чудесен имот  за застрояване в м-ст Прибой, на границата с кв.Галата  и на 300 м от спирка на автобус No.17. Имотът не попада в червена зона ! Самостоятелни партиди за ток и вода  в имота  ( присъединяването е към водопровод на ВиК – гр.Варна, токът е към  мрежа на Енерго Про ). Парцелът е равен, с морска панорама и готов за застрояване. Предлага се само за клиенти на фирмата. Ref.No.256

…………………………………………………………………………………………………………………………….

INDUSTRIAL PROPERTY IN BULGARIA

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com +359 889 944 793

……………………………………………………………………………………………………………………………

https://www.facebook.com/groups/851097263308584/?cft[0]=AZVU7soGd5ZXdSIn9m-yEvmq6_hk47qU7DVWhiWwGvor9SSy_NE8nVUqpcqC0Kb2vPP6BPMgKsNQ1mqs7QH-2XaufFozEe4yUWFXYxMmwwaBA-tOnY1yfcMjZ6h2jrllVFG6FMvtIHUdvMTutTTfeu3K6xIEl_KgzgVA5tSXO_vefQ&tn=-UC%2CP-y-R

……………………………………………………………………………………………………………………………

Продавам парцел гр.Варна, местност Прибой

ЦЕНА: 15 500 Евро

ПЛОЩ: 1 166 кв.м

Ref.No. 252

Запитване / Inquiry :
housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg
+359 889 944 793

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE предлага  парцел, ½ идеални части ( 1 166 кв.м ) в кв.Галата, местност ЧИГАН – на 1-ва линия. Главен асфалтов път, улично осветление. Имотът е на височина спрямо съществуващият пред него терен, равен и изключително панорамен ! Панорама море, от кота Нула. Двама собственика на целият парцел. Категория 3, нива. По приетият план за района, имотът попада в зона СМФ-2, смесено застрояване.  Параметри на застрояване :  Плътност на застрояване  –  40 %,  Озеленяване  –  50 %, Макс.кота корниз  –  15м,  Кинт  –  1,5. Ref.No.252

Industrial parcel for sale in the town of Gorna Oryahovitsa, Bulgaria / Продавам промишлен парцел гр.Горна Оряховица

PRICE / ЦЕНА: 190 533 Евро

AREA / ПЛОЩ: 4 131 кв.м

Ref.No. 236

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

…………………………………………………………………………………………………………………

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers for sale an industrial property with an area of ​​4,431 sq.m. ( Object No. 6 ). The property is in an industrial zone, immediately on the border with the town of Gorna Oryahovitsa. The base is completely independent. facing 64 meters on the main street.” Sv.knyaz Boris 1 ” There is an opportunity to purchase a neighboring property bordering the property (No. 5). This provides an opportunity to configure a property according to the parameters needed for the purpose. Electricity, water, sewage. The town of Gorna Oryahovitsa is the geographical center of Bulgaria. The property is located 1 km from the airport. Considering the location, the availability of railway transport and an international passenger and cargo airport, this is a profitable proposition for a business investment, fora new or expansion of an existing business. FRIENDS HOUSE received the complete documentation, sketches and site plan, including ready-made price offers for the neighboring properties. For questions and inspections, please write to the indicated e-mail or contact by phone. Ref.No: 236

………………………………………………………………………………………………………………………

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE  предлага за продажба промишлен  имот  с площ  от    4 431 кв.м  дворна част.( Обект No.6 ). Имотът е в промишлена зона, непосредствено на границата с гр.Горна Оряховица. Базата е напълно самостоятелна. с лице  64 метра на гл.ул.” Св.княз Борис 1 ” Има възможност за закупуване и на съседен обект, граничещ с имота (No.5). Това предоставя възможност за конфигурация на имот според  нужните за целта параметри. Ток, вода, канализация. Гр.Горна Оряховица е географски център на България. Имотът се намира на 1 км от летището. Имайки в предвид локацията , наличието на ЖП превоз и международно пасажерско и товарно летище, това е едно изгодно предложение за бизнес инвестиция, за нов или разширяване на съществуващ бизнес. FRIENDS HOUSE  разполага с пълната документация ,скици  и план на обекта, включително и с готови  ценови оферти за съседните имоти. За въпроси и огледи, моля пишете на посоченият е-мейл : housefriends 911@gmail.com,  или се свържете по телефона. Ref.No: 236

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Industrial parcel for sale in the town of Gorna Oryahovitsa, Bulgaria / Продавам промишлен парцел гр.Горна Оряховица

PRICE / ЦЕНА: 179 353 Евро

AREA / ПЛОЩ: 4 171 кв.м

Ref.No. 233

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

…………………………………………………………………………………………………………………………….

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers for sale an industrial property with an area of ​​4,171 sq.m.,yard part. Object No. 3 ). The property is in an industrial zone, immediately on the border with the town of Gorna Oryahovitsa. The base is completely independent. There is an opportunity to purchase some of the 2 neighboring bases bordering the property (No.2 and No.4), both together and separately! Electricity, water, sewage. This provides an opportunity to configure a property according to the parameters needed forthe purpose. Gorna Oryahovitsa is the geographical center of Bulgaria. The property is located 1 km from the airport, and faces St. Prince Boris I Street. Bearing in mind the location, the availability of railway transport and an international passenger and cargo airport, this is a profitable proposition for a business investment, for a new or expansion of an existing business. FRIENDS HOUSE received the complete documentation, sketches and plan of the site, including ready-made price offers for the neighboring properties. For questions and inspections, please write to the indicated e-mail or contact by phone. Ref.No: 233

……………………………………………………………………………………………………………………

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE  предлага за продажба промишлен имот с площ  от  4 171 кв.м, дворна част. ( Обект No.3 ). Имотът е в промишлена зона,  непосредствено на границата с гр.Горна Оряховица. Базата е напълно самостоятелна.  Има възможност да се закупят и някои от съседните 2 бази, граничещи с имота  (No.2 и No.4 ), както заедно, така и поотделно ! Ток, вода, канализация. Това предоставя възможност за конфигурация на имот според  нужните за целта параметри. Гр.Горна Оряховица е географски център на България. Имотът се намира на 1 км от летището, и е с лице към  ул.Свети княз Борис I.Имайки в предвид локацията , наличието на ЖП превоз и международно пасажерско и товарно летище, това е едно изгодно предложение за бизнес инвестиция, за нов или разширяване на съществуващ бизнес. FRIENDS HOUSE  разпола с пълната документация ,скици  и план на обекта, включително и с готови  ценови оферти за съседните имоти. За въпроси и огледи, моля пишете на посоченият е-мейл : housefriends 911@gmail.com,  или се свържете по телефона. Ref.No: 233

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Купувам парцел гр.Китен

ЦЕНА : При запитване

ПЛОЩ : 2 – 5 Дка

Ref.No. 241

Запитване / Inquiry :
housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg
+359 889 944 793

Търся парцел в регулация в района на гр. Китен – заграденият сектор. Приемам всякакви оферти, включително и от фирми. Може и парцели с по голяма квадратура. Комуникации в имота е предимство.

Продавам парцел м-ст Прибой, гр.Варна

ЦЕНА: 73 000 Евро

ПЛОЩ: 600 кв.м

Ref.No.251

Запитване / Inquiry :
housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg
+359 889 944 793

FRIENDS HOUSE предлага  парцел с морска панорама в м-ст Прибой, гр.Варна.

Парцелът е с налични партиди за ток и вода, и законна постройка 24 кв.м. Имотът се намира на пешеходно разстояние от плажа на Фичоза. Предлага се само за клиенти на фирмата. Ref.No.251