I am selling a production warehouse (a factory ) in the city of Veliki Preslav, Bulgaria / Продавам Фабрика, гр.Велики Преслав

PRISE / ЦЕНА : 4 300 000 Евро

AREA / ПЛОЩ : 127 924 кв.м

CONSTRUCTION / ЗП – 15 000 кв.м

Ref.No. 240

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

…………………………………………………………………………………………………………………….

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers for sale a production warehouse in the industrial zone of the city of Veliki Preslav. The base is completely independent, located on an area of ​​127 924 sq.m., and an adjacent building stock with a total area of ​​over 15,000 sq.m., representing production halls, warehouses, offices and an administrative building, service premises, and other available buildings and premises . The largest hall has a floor area of ​​5,184 sq.m. The base has its own substation 20 – The substation is powered by 2 lines from the Veliki Preslav Substation with underground and overhead cable with 20 Kv. It is calculated for a load of 5 MGW. 5 substations have been built in the base, of which one is currently working and the consumption is limited to 150 Kw. The property has water supply and sewerage. It is located in an industrial area, adjacent to many active production and warehouse enterprises, near the central part of the city. The base is divisible, located on a main asphalt road, and has the possibility to be sold to separate UPIs, respectively with the adjacent land or land and built-up building stock, at the choice of the client. Good infrastructure ensures trouble-free year-round access. Extremely convenient for machine-building and other types of production activities, for the construction of photovoltaic systems, warehouses, forwarding, TIR parking lots, and other activities. FRIENDS HOUSE has the complete documentation, sketches and plan of the site. View anytime. Ref.No: 240

………………………………………………………………………………………………………………………………

ЕКСКЛУЗИВ.FRIENDS HOUSE  предлага за продажба производствена складова база в промишлената зона на гр.Велики Преслав. Базата е напълно самостоятелна , разположена на площ от 127 924 кв.м, и прилежащ сграден фонд със ЗП – над 15 000 кв.м, представляващ  производствени халета, складови помещения, офиси  и административна сграда, сервизни помещения, и други налични постройки и помещения. Най-голямото хале е със ЗП – 5 184 кв.м. Базата разполага със собствена подстанция  20 – Подстанцията е захранена по 2 линии от Подстанция „ Велики Преслав ” с подземен и въздушен кабел с 20 Кv. Разчетена е за натоварване  5 MGW. В базата са изградени  5 трафопоста, от които в момента работи един и консумацията е ограничена на 150  Kw. Имотът е водоснабден и разполага с канализация. Разположен е в промишлена  зона, в съседство с много действащи производствени и складови предприятия , в близост до централната част на града. Базата е делима, разположена на главен асфалтов път и  има възможност да бъде  разпродадена  и  на отделни УПИ-та  съответно с прилежащата към тях земя или земя и застроен сграден фонд, по избор на клиента. Добрата  инфраструктура  осигурява  безпроблемен целогодишен достъп. Изключително удобен за машиностроителна и друг вид производствена дейност, за изграждане на фотоволтаични системи, складови терени, спедиция, ТИР паркинги,  и др.дейности. FRIENDS HOUSE  разполага  с пълната документация ,скици  и план на обекта. Огледи по всяко време. Ref.No: 240

……………………………………………………………………………………………………………………………….

I am selling a production warehouse, Karnobat / Продавам производствена складова база, гр.Карнобат

PRICE / ЦЕНА : 152 400 Евро

AREA / ПЛОЩ: 7 945 кв.м

Construction / Застрояване – 306 кв.м

Ref.No. 213

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

…………………………………………………………………………………………………………………………….

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers for sale a production warehouse in an industrial area of ​​Karnobat. The base is completely self-contained, located on an area of ​​7,945 sq.m., and with an adjacent building stock with a built-up area of ​​306 sq.m., representing production halls, warehouses, a cargo scale. The property is located in an industrial area, in close proximity to a freight station, adjacent to many active manufacturing and warehousing enterprises, close to the central part of the city. Good infrastructure providing hassle-free and year-round access. Regarding the base – additional areas can be purchased according to the customer’s choice according to the need and the nature of the activity, together with the existing built-up building fund, as well as land as an area as needed. The entire area and the access roads to and around the warehouses are surrounded by concrete roads (visible in the photos), as well as terrains with a large free area for rolling out trucks, trailers, etc. wheeled machinery. The base is completely autonomous, has all the necessary communications and is connected to a sewer. Extremely suitable as a business investment, for the development of a new or the expansion of an existing business, for logistics activity, TIR parking and other activities. FRIENDS HOUSE received the complete documentation, sketches and site plan. For questions and views, please write to the indicated e-mail. Inspection and negotiation of prices and conditions are carried out directly with the owner! Ref.No: 213

…………………………………………………………………………………………………………………………….

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSEпредлага за продажба производствена складова база, в промишлена зона на гр. Карнобат. Базата е напълно самостоятелна, разположена на площ от 7 945 кв.м, и с прилежащ сграден фонд със РЗП – 306 кв.м, представляващ производствени халета, складови помещения, товарен кантар. Имотът е разположен в промишлена зона, в непосредствена близост до товарна гара, в съседство с много действащи производствени и складови предприятия, в близост до централната част на града. Добра инфраструктура, осигуряваща безпроблемен и целогодишен достъп.  Относно базата – може да бъдат закупени допълнително площи по избор на клиента според необходимостта и естеството на дейността, заедно със съществуващиятзастроен сграден фонд, както и земя като площ колкото е необходима. Целият район и пътищата за достъп до складовете и около тях е опасан отбетонни пътища ( видимо на снимките ), а също и терени с голяма свободнаплощ за развъртане на камиони, тирове и др. колесна техника. Базата е напълно автономна, разполага с всички необходими комуникации и е присъединена към канализация. Изключително подходяща като бизнес инвестиция, за развиването на нов или разширяването на съществуващ  бизнес, за логистична дейност, ТИР паркинг и други дейности.FRIENDS HOUSE разпола с пълната документация, скици и план на обекта. За въпроси и огледи, моля пишете на посоченият е-мейл. Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика! Ref.No: 213

……………………………………………………………………………………………………………………………….

INDUSTRIAL PROPERTY IN BULGARIA

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com +359 889 944 793

……………………………………………………………………………………………………………………………

https://www.facebook.com/groups/851097263308584/?cft[0]=AZVU7soGd5ZXdSIn9m-yEvmq6_hk47qU7DVWhiWwGvor9SSy_NE8nVUqpcqC0Kb2vPP6BPMgKsNQ1mqs7QH-2XaufFozEe4yUWFXYxMmwwaBA-tOnY1yfcMjZ6h2jrllVFG6FMvtIHUdvMTutTTfeu3K6xIEl_KgzgVA5tSXO_vefQ&tn=-UC%2CP-y-R

……………………………………………………………………………………………………………………………

Warehouse – production facility for sale, city of Karnobat, Bulgaria / Продавам производствено – складова база, гр.Карнобат

PRICE / ЦЕНА: 489 800 Евро

AREA / ПЛОЩ: Земя – 6 671 кв.м

CONSTRUCTION / ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ – 2 160 кв.м

Ref.No. 212

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

…………………………………………………………………………………………………………………….

EXCLUSIVE. DISCOUNTED PRICE.FRIENDS HOUSE offers for sale a production warehouse in an industrial area of ​​Karnobat. The base is completely independent, located on an area of ​​ 6,671 sq.m., and with an adjacent building stock with a total area of ​​2,160 sq.m., representing production halls and warehouses. The property is located in an industrial area, in close proximity to a freight station, adjacent to many active manufacturing and warehousing enterprises, close to the central part of the city. Good infrastructure providing hassle-free and year-round access. Regarding the area – additional areas can be purchased according to the customer’s choice according to the need and nature of the activity, together with the existing built-up building fund, as well as land as an area as needed. The entire area and the access roads to and around the warehouses are surrounded by concrete roads (visible in the photos), as well as terrains with a large free area for rolling out trucks, trailers, etc. wheeled machinery. The base is completely autonomous, has all the necessary communications, its own substation and is connected to sewerage. The base is extremely suitable as a business investment, for the development of a new or the expansion of an existing business, for logistics activities, TIR parking and other activities. FRIENDS HOUSE received the complete documentation, sketches and site plan. For questions and views, please write to the indicated e-mail. Inspection and negotiation of prices and conditions are carried out directly with the owner! Ref.No: 211

…………………………………………………………………………………………………………………………….

ЕКСКЛУЗИВ. НАМАЛЕНА ЦЕНА. FRIENDS HOUSE  предлага за продажба производствена складова база, в промишлена зона на гр. Карнобат. Базата е напълно самостоятелна, разположена на площ от 6 671 кв.м, и с прилежащ сграден фонд със ЗП – 2 160 кв.м, представляващ производствени халета и складови помещения. Имотът е разположен в промишлена зона, в непосредствена близост до товарна гара, в съседство с много действащи производствени и складови предприятия, в близост до централната част на града. Добра инфраструктура, осигуряваща безпроблемен и целогодишен достъп.  Относно районът – може да бъдат закупени допълнително площи по избор на клиента според необходимостта и естеството на дейността, заедно със съществуващият застроен сграден фонд, както и земя като площ колкото е необходима. Целият район и пътищата за достъп до складовете и около тях е опасан от бетонни пътища ( видимо на снимките ), а също и терени с голяма свободна площ за развъртане на камиони, тирове и др. колесна техника. Базата е напълно автономна, разполага с всички необходими комуникации, собствен трафопост и е присъединена към канализация. Базата е  изключително подходяща като бизнес инвестиция, за развиването на нов или разширяването на съществуващ  бизнес, за логистична дейност, ТИР паркинг и други  дейности. FRIENDS HOUSE  разполага с пълната документация, скици и план на обекта. За въпроси и огледи, моля пишете на посоченият е-мейл. Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика! Ref.No: 211

………………………………………………………………………………………………………………………………

Factory and Warehouses for sale in city of Razgrad, Bulgaria / Продавам Фабрика и Складове в гр.Разград

PRICE / ЦЕНА: 1 152 200 Евро

AREA / ПЛОЩ: Земя – 12 210 кв.м

CONSTRUCTION / ЗП – 2 700 кв.м

Ref.No. 215

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

…………………………………………………………………………………………………………………………….

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers for sale a production warehouse in an industrial area of ​​Razgrad. The base is completely independent, located on an area of ​​12,200 sq.m., and with an adjacent building stock with a built-up area of ​​3,200 sq.m., representing production halls, warehouses, an administrative part, etc. The total number of built-up buildings in the base is 12 Separately, there are 2 more unfinished buildings (you can see in the last 2 photos), which have a total built-up area of ​​350 sq.m. The property is located in an industrial area, near a freight station, adjacent to many active production and warehouse enterprises, near the central part of the city. Good infrastructure providing hassle-free and year-round access. Regarding the area – the base has the possibility to be divided into 2 or 3 sectors. It is possible to purchase ½ of the base, or a separate sector. The entire area and the access roads to the buildings and around them are surrounded by concrete roads (visible in the photos), as well as a terrain with a large free area for rolling out trucks, tracks, etc. wheeled machinery. The base is completely autonomous, has all the necessary communications and is connected to a sewer. The power supply is from the base’s own substation, and separately there is a parallel supply to an external substation.The base is extremely suitable as a business investment, for the development of a new or the expansion of an existing business, for logistics activities, TIR parking and other activities. FRIENDS HOUSE received the complete documentation, sketches and site plan. For questions and views, please write to the indicated e-mail. Inspection and negotiation of prices and conditions are carried out directly with the owner! Ref.No: 215

…………………………………………………………………………………………………………………………

ЕКСКЛУЗИВ. НАМАЛЕНА ЦЕНА.FRIENDS HOUSE  предлага за продажба производствена складова база, в промишлена зона на гр. Разград. Базата е напълно самостоятелна, разположена на площ от 12 210 кв.м, и с прилежащ сграден фонд със РЗП – 2 700 кв.м, представляващ производствени халета, складови помещения ,административна част и др.Общият брой на застроените постройки в базата е 12. Отделно има още 2 незавършени сгради ( виждат се на последните 2 снимки ), които са с общо РЗП – 464 кв.м .Имотът е разположен в промишлена зона, в  близост до товарна гара, в съседство с много действащи производствени и складови предприятия, в близост до централната част на града. Добра инфраструктура, осигуряваща безпроблемен и целогодишен достъп.  Относно районът – базата има възможност да бъде разделена на 2 или 3 сектора. Има възможност да бъде закупена и  ½ от базата, или отделен сектор.Целият район и пътищата за достъп до сградите и около тях е опасан от бетонни пътища ( видимо на снимките ), а също и терен с голяма свободна площ за развъртане на камиони, тирове и др. колесна техника. Базата е напълно автономна, разполага с всички необходими комуникации и е присъединена към канализация. Захранването е от собствен трафопост на базата, и отделно има паралелно захранване към външен трафопост. Базата е изключително подходяща като бизнес инвестиция, за развиването на нов или разширяването на съществуващ  биснес, за логистична дейност, ТИР паркинг и други дейности. Има възможност да бъде разделена на 3 самостоятелни обекта и закупуване на обект по избор. FRIENDS HOUSE разпола с пълната документация, скици и план на обекта. За въпроси и огледи, моля пишете на посоченият е-мейл. Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика! Ref.No: 215

……………………………………………………………………………………………………………………………….

For sale – Factory and Warehouses, city of Karnobat, Bulgaria / Продавам Фабрика и Складове в гр.Карнобат

PRICE / ЦЕНА : 2 300 000 Евро

AREA / ПЛОЩ: Земя – 53 793 кв.м

CONSTRUCTION / ЗП – 10 526 кв.м

Ref.No. 206

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

………………………………………………………………………………………………………………..

EXCLUSIVE. DISCOUNTED PRICE FRIENDS HOUSE offers for sale a production warehouse in the industrial area of ​​Karnobat. The base is completely independent, located on an area of ​​53,793 sq.m., and adjacent building stock with a total area of ​​10,526 sq.m., representing production halls, warehouses, offices and administrative buildings, service premises (may also include lifts), and others available buildings and premises. The property is located in an industrial area, in close proximity to a freight station, adjacent to many active manufacturing and warehousing enterprises, close to the central part of the city. Good infrastructure providing hassle-free year-round access. The entire area and the access roads to and around the warehouses are surrounded by concrete roads (visible in the photos), as well as terrains with a large free area for rolling out trucks, trailers, etc. wheeled machinery. The base also has 3 substations, a unit that can power the entire base, a large load scale for hauling loads, water supply, sewage. The base provides many possibilities. Extremely suitable as a business investment, for the development of a new or the expansion of an existing business, for logistics activity, TIR parking and other activities. FRIENDS HOUSE received the complete documentation, sketches and site plan. For questions and views, please write to the indicated e-mail. Inspection and negotiation of prices and conditions are carried out directly with the owner! Ref.No: 206 for the development of a new or the expansion of an existing business, for logistics activity, TIR parking and other activities. FRIENDS HOUSE received the complete documentation, sketches and site plan. For questions and views, please write to the indicated e-mail. Inspection and negotiation of prices and conditions are carried out directly with the owner! Ref.No: 206 for the development of a new or the expansion of an existing business, for logistics activity, TIR parking and other activities. FRIENDS HOUSE received the complete documentation, sketches and site plan. For questions and views, please write to the indicated e-mail. Inspection and negotiation of prices and conditions are carried out directly with the owner! Ref.No: 206

…………………………………………………………………………………………………………………………..

ЕКСКЛУЗИВ. НАМАЛЕНА ЦЕНА. FRIENDS HOUSE предлага за продажба производствена складова база в промишлената зона на гр. Карнобат. Базата е напълно самостоятелна, разположена на площ от 53 793 кв.м, и прилежащ сграден фонд със ЗП – 10526 кв.м, представляващ производствени халета, складови помещения, офиси и административни сгради, сервизни помещения ( може и с подемниците ), и други налични постройки и помещения. Имотът е разположен в промишлена зона, в непосредствена близост до товарна гара, в съседство с много действащи производствени и складови предприятия, в близост до централната част на града. Добра инфраструктура, осигуряваща безпроблемен целогодишен достъп. Целият район и пътищата за достъп до складовете и около тях е опасан от бетонни пътища ( видимо на снимките ), а също и терени с голяма свободна площ за развъртане на камиони, тирове и др. колесна техника. В базата има на разположение и 3 трафопоста, агрегат който може да захрани цялата база, голям товарен кантар за теглене на товари, водоснабдяване, канализация. Базата предоставя много възможности. Изключително подходяща като бизнес инвестиция, за развиването на нов или разширяването на съществуващ  бизнес, за логистична дейност, ТИР паркинг и други  дейности. FRIENDS HOUSE разполага с пълната документация, скици и план на обекта. За въпроси и огледи, моля пишете на посоченият е-мейл. Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика! Ref.No: 206

……………………………………………………………………………………………………………………………….

For sale production – warehouse base in the city of Karnobat, Bulgaria / Продавам производствен цех гр.Карнобат

PRICE / ЦЕНА : 797 700 Евро

AREA / ПЛОЩ : Земя – 14 193 кв.м

CONSTRUCTION / ЗП – 6 271 кв.м

Ref.No. 212

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

…………………………………………………………………………………………………………………………..

EXCLUSIVE. DISCOUNTED PRICE FRIENDS HOUSE offers for sale a production warehouse in an industrial area of ​​Karnobat. The base is completely independent, located on an area of ​​14,193 sq.m., and with an adjacent building stock with a total area of ​​6,271 sq.m., representing production halls and warehouses. The property is located in an industrial area, in close proximity to a freight station, adjacent to many active manufacturing and warehousing enterprises, close to the central part of the city. Good infrastructure providing hassle-free and year-round access. Regarding the area – additional areas can be purchased according to the customer’s choice according to the need and nature of the activity, together with the existing built-up building fund, as well as land as an area as needed. The entire area and the access roads to and around the warehouses are surrounded by concrete roads (visible in the photos), as well as terrains with a large free area for rolling out trucks, trailers, etc. wheeled machinery. The base is completely autonomous, has all the necessary communications, its own substation and is connected to sewerage. The base is extremely suitable as a business investment, for the development of a new or the expansion of an existing business, for logistics activities, TIR parking and other activities. FRIENDS HOUSE received the complete documentation, sketches and site plan. For questions and views, please write to the indicated e-mail. Inspection and negotiation of prices and conditions are carried out directly with the owner! Ref.No: 212

…………………………………………………………………………………………………………………………..

ЕКСКЛУЗИВ. НАМАЛЕНА ЦЕНА. FRIENDS HOUSE предлага за продажба производствена складова база, в промишлена зона на гр. Карнобат. Базата е напълно самостоятелна, разположена на площ от 14 193 кв.м, и с прилежащ сграден фонд със ЗП – 6 271 кв.м, представляващ производствени халета и складови помещения. Имотът е разположен в промишлена зона, в непосредствена близост до товарна гара, в съседство с много действащи производствени и складови предприятия, в близост до централната част на града. Добра инфраструктура, осигуряваща безпроблемен и целогодишен достъп.  Относно районът – може да бъдат закупени допълнително площи по избор на клиента според необходимостта и естеството на дейността, заедно със съществуващиятзастроен сграден фонд, както и земя като площ колкото е необходима. Целият район и пътищата за достъп до складовете и около тях е опасан отбетонни пътища ( видимо на снимките ), а също и терени с голяма свободнаплощ за развъртане на камиони, тирове и др. колесна техника. Базата е напълно автономна, разполага с всички необходими комуникации, собствен трафопост и е присъединена към канализация. Базата е изключително подходяща като бизнес инвестиция, за развиването на нов или разширяването на съществуващ  бизнес, за логистична дейност, ТИР паркинг и други           дейности. FRIENDS HOUSE разпола с пълната документация, скици и план на обекта. За въпроси и огледи, моля пишете на посоченият е-мейл. Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика! Ref.No: 212

ПРОДАВАМ ПРОМ.ПОМЕЩЕНИЕ гр.Горна Оряховица

ЦЕНА : 495 000 Евро

ПЛОЩ : ЗП – 1 450 кв.м / Земя – 3 340 кв.м

Ref.No. 205

Запитване / Inquiry :
housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg
+359 889 944 793

FRIENDS HOUSE  предлага за продажба производствена складова база с площ  от 3 340 кв.м и съществуващият в него сграден фонд  от 2 промишлени сгради  съответно със застроена площ  от 700 кв.м и 750 кв.м ( обща застроена площ – 1450 кв.м ) при цена от 495 000 евро.  Имотът е в промишлена зона,  непосредствено на границата с гр.Горна Оряховица.

Базата е напълно самостоятелна и при желание има възможност да се закупят още площи – земя и сгради, и самостоятелният имот да се разшири до нужните за целта параметри.

Гр.Горна Оряховица е географски център на България.Имайки в предвид локацията , наличието на ЖП превоз и международно товарно летище, специализирано в карго полети, това е едно изгодно предложение за бизнес инвестиция, за нов или разширяване на съществуващ бизнес. FRIENDS HOUSE  разпола с пълната документация ,скици  и план на обекта, включително и с готови  ценови оферти за отделните сгради и постройки. Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика ! Ref.No: 205

Production and warehouse base for sale, city of Varna, Bulgaria / Продавам Цех, в село на 27км от гр.Варна

PRICE / ЦЕНА : 29 900 Евро

AREA / ПЛОЩ : 526 кв.м

CONSTRUCTION / : ЗП – 190 кв.м

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

……………………………………………………………………………………………………………………….

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers premises for

commercial activity in the center of a village located 27 km

from the city of Varna. The building has the status of a

commercial object and a built-up area of ​​110 sq.m., a

warehouse – 60 sq.m., a basement – 20 sq.m., and the yard

has an area of ​​526 sq.m. The property is connected to the

city sewer and has its own lots for electricity and water. The

building also has three-phase current. The power of the

object is 20 KW, and the newly built internal installation has

a power of 8 kw. The property has an official central

entrance from the main asphalt street, and an additional

side loading-unloading entrance, in front of which stretches

municipal terrain, which is accessible and used only by the

owner of the property. The land has an area of ​​about 800

square meters and one part of it is asphalted. The

configuration and distribution of the area of ​​the building

provide an opportunity to use the property in parallel both

for business development and for living. The property is

offered only to clients of the company. View anytime. Ref.No:

102.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE  предлага помещение за

търговска дейност в центъра на село разположено на 27

км.от град Варна. Сградата е със статут на търговски

обект и застроена площ от 110 кв.м, склад – 60 кв.м, маза

– 20 кв.м ,и дворното място е с площ 526 кв.м. Имотът е

присъединен към градската канализация и разполага

със собствени партиди за ток и вода. Сградата

разполага  и  с трифазен ток. Мощността на обекта е за

20 KW, a новоизградената вътрешна инсталация е с

мощност за 8 kw. Имотът разполага с официален

централен вход откъм главната асфалтова улица, и с

допълнителен  страничен товаро-разтоварителен  вход,

пред който се разпростира общински терен,който е

достъпен и се ползва единственно от собственика на 

имота. Теренът е с площ около 800 кв.м и една част от

нея е асфалтирана.  Конфигурацията и разпределението

на площта на сградата предоставят възможност имота

да се използва паралелно както за развиване на бизнес

,така и за живеене. Имотът се предлага само за клиенти

на фирмата. Огледи по всяко време. Ref.No: 102.

……………………………………………………………………………………………………………………………….